Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondu WOOD & Company Dluhopisový fond


Představenstvo společnosti rozhodlo o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondu WOOD & Company Dluhopisový fond, a to s následujícími parametry (par. 134 ZISIF, odst. 3):
  1. datum a přesný čas rozhodnutí: 2. 9. 2016, 13:00 hod.,

  2. důvody pozastavení: okamžité snížení fondového kapitálu v důsledku realizace podané žádosti o odkup podílových listů a výplata protiplnění za odkup podílových listů před maturitou uzavřených měnových swapů by ohrozily právem chráněné zájmy ostatních podílníků,

  3. pozastavení se vztahuje i na podílové listy, o jejichž vydání či odkoupení bylo požádáno již před okamžikem dle bodu e) a u nichž ještě nedošlo k vyplacení protiplnění,

  4. společnost bez zbytečného odkladu po uplynutí doby dle bodu f) zajistí vydání a odkoupení všech podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů, a to za částku, která se rovná jejich aktuální hodnotě určené ke dni podání žádosti,

  5. okamžik, od kterého se vydávání nebo odkupování podílových listů pozastavuje: 2. 9. 2016, 13:00 hod.,

  6. doba, na kterou se vydávání nebo odkupování podílových listů pozastavuje – do dne 26. 9. 2016 včetně.

Oznámení

29.06.2017

Zveřejnění Dodatečné zprávy k výroční zprávě WOOD & Company investiční společnost, a.s. za rok 2016

více
 
20.06.2017

Údaje o aktuální hodnotě fondového kapitálu a aktuální hodnotě investičních akcií podfondů WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
06.06.2017

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na účet podfondu WOOD & Company Czechoslovak High-Yield Realitní podfond

více
 
26.05.2017

Aktualizace statutu fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
12.04.2017

Aktualizace statutu fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
Další oznámení
 
 

FONDY WOOD & Co.

Fondy Credit Suisse

 
Printable logo