Oznámení podílníkům fondu Credit Suisse Portfolio Fund (Lux)

30.11.2011

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.
société anonyme
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 72 925

Oznámení podílníkům fondů Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities, Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro), Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/Short Exposure (Euro)

Oznámení podílníkům fondu Credit Suisse Portfolio Fund (Lux)

Podílníkům výše uvedených fondů (dále jen „Fondy“) se tímto oznamuje, že Credit Suisse Fund Management S.A., jednající jako řídicí společnost fondu Credit Suisse Portfolio Fund (Lux), resp. fondu Credit Suisse Fund (Lux), rozhodla usnesením představenstva z 25. listopadu 2011, že s účinností od 1. ledna 2012 zavede mechanismus Single Swing Pricing dle popisu v nejnovějším vydání prospektů všech výše uvedených Fondů.
Podílníci Fondů by měli vzít na vědomí, že v případě čistého přebytku žádostí o úpis se čistá hodnota aktiv pro každou třídu podílových listů zvýší maximálně o 2 % na podílový list a v případě čistého přebytku žádostí o odprodej podílových listů se sníží maximálně o 2 % na podílový list, přičemž se vychází z žádostí přijatých v příslušný oceňovací den (stanovený v příslušném prospektu Fondů). Přesné procento úpravy (swing faktor) stanoví řídicí společnost podle skutečných tržních podmínek. V takovém případě se na všechny vstupující a vystupující investory v tento oceňovací den vztahuje tatáž čistá hodnota aktiv.
Čistá hodnota podílových listů relevantních Fondů se upravuje každý oceňovací den na základě čistého objemu obchodů bez ohledu na objem čistých kapitálových toků (tj. pro úpravu čisté hodnoty aktiv nebude nutné překročit předem stanovenou úroveň čistých kapitálových toků). Podílníci relevantních Fondů, kteří nesouhlasí s uplatněním mechanismu Single Swing Pricing, mohou bez poplatku odprodat své podílové listy do 15:00 (středoevropského času) dne 30. prosince 2011.
Podílníkům tímto sdělujeme, že příslušné prospekty, manažerské předpisy a klíčové informace pro investory lze v souladu s ustanoveními relevantního prospektu získat či si je vyžádat v sídle Řídicí společnosti.

Lucemburk, 30. listopadu 2011

Představenstvo

Oznámení

29.06.2017

Zveřejnění Dodatečné zprávy k výroční zprávě WOOD & Company investiční společnost, a.s. za rok 2016

více
 
20.06.2017

Údaje o aktuální hodnotě fondového kapitálu a aktuální hodnotě investičních akcií podfondů WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
06.06.2017

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na účet podfondu WOOD & Company Czechoslovak High-Yield Realitní podfond

více
 
26.05.2017

Aktualizace statutu fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
12.04.2017

Aktualizace statutu fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
Další oznámení
 
 

FONDY WOOD & Co.

Fondy Credit Suisse

 
Printable logo