Oznámení podílníkům fondu Credit Suisse Equity Fund (Lux)

30.11.2011

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.
société anonyme
5, rue Jean Monnet
L-2180 Lucemburk
R.C.S. Lucembursko B 72 925


Oznámení podílníkům fondu
Credit Suisse Equity Fund (Lux)


Výše uvedená manažerská společnost se rozhodla usnesením představenstva ze dne 21. listopadu 2011 se souhlasem společnosti Credit Suisse (Luxembourg) S.A., která vykonává funkci depozitáře, revidovat a přeformulovat Smluvní podmínky a Prodejní prospekt fondu Credit Suisse Equity Fund (Lux) (dále jen Fond) v rámci přizpůsobování Fondu ustanovením prvního oddílu zákona Lucemburského velkovévodství ze dne 17. prosince 2010 o subjektech kolektivního investování (dále jen Zákon).

Kromě oficiálních a závazných právních změn zahrnují Smluvní podmínky a Prodejní prospekt zejména následující změny:

1. Závazný jazyk Smluvních podmínek a Prospektu se mění z němčiny na angličtinu.
2. Manažerská společnost může od nynějška nuceně odkoupit zpět veškeré podíly držené podílníky, jestliže je přesvědčena, že takový odkup přispěje k odvrácení materiálních, právních, regulačních, finančních, daňových, ekonomických, majetkových, správních a dalších problémů Fondu.
3. Manažerská společnost bude od nynějška čistou hodnotu aktiv u podílů stanovovat výlučně ve dnech, které jsou v Lucembursku považovány za celé obchodní bankovní dny.
4. V zájmu ochrany stávajících podílníků se manažerská společnost rozhodla použít oceňovací metodu „single swing pricing“, tj. upravit čistou hodnotu aktiv všech podílových tříd ve všech podfondech v souladu s ustanoveními uvedenými v Prodejním prospektu. Rozhodným okamžikem pro zavedení metody single swing pricing u výše uvedených podfondů je 1. leden 2012.
Kromě toho byl u podfondů doplněn následující text: "Ve výjimečných případech může manažerská společnost v zájmu podílníků rozhodnout o zvýšení výše uvedeného maximálního swingového koeficientu (swing factor). V takovém případě by manažerská společnost investory informovala v souladu s kapitolou 13 Prodejního prospektu (Informace pro podílníky)".
5. Minimální investice a minimální stav u podílové třídy S nyní činí v CHF 3 000 000.
6. Každý podfond může od nynějška v souladu se zákonnými předpisy používat finanční deriváty pro účely zajištění, efektivní správy portfolia a/nebo k implementaci své investiční strategie. V tomto rámci byl změněn oddíl 3 kapitoly 6 Omezení investic.
7. Fond bude od nynějška také platit poplatky vynaložené na správu jistin v souvislosti s derivátovými obchody.
8. V případě likvidace fondu, resp. podfondu může manažerská společnost v zájmu podílníků provést tyto zpětné platby v hotovosti a/nebo ve formě jiných majetkových hodnot.
9. Ustanovení týkající se sloučení fondu a podfondů byla přizpůsobena ustanovením Zákona.
10. Křížové investice („Cross Investments“) mezi podfondy fondu jsou přípustné a jsou součástí investiční politiky podfondů.
11. Změny Smluvních podmínek vstoupí v platnost v den podepsání těchto Smluvních podmínek a již nikoli v den zveřejnění zápisu v Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Změny Prodejního prospektu vstoupí v platnost 1. ledna 2012. Změny Smluvních podmínek nabudou platnosti v den zveřejnění zápisu v Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ti podílníci podfondů, kteří se změnami nesouhlasí, mohou požádat o zpětný odkup svých podílů bezplatně dne 30. prosince 2011 do 15.00 hodin (SEČ) nebo do 13.00 hodin (SEČ) u podfondu Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA podle oddílu iii. kapitoly 5 Podíl ve fondu Credit Suisse Equity Fund (Lux).

Podílníky upozorňujeme na to, že jakmile změny vstoupí v platnost, je možné nové verze Prodejního prospektu a Smluvních podmínek a Důležité informace pro investory (Key Investor Information Document) získat, resp. si vyžádat v souladu s ustanoveními Prodejního prospektu v sídle řídící společnosti.

Lucemburk, 30. listopadu 2011

Představenstvo

 

 

Oznámení

29.06.2017

Zveřejnění Dodatečné zprávy k výroční zprávě WOOD & Company investiční společnost, a.s. za rok 2016

více
 
20.06.2017

Údaje o aktuální hodnotě fondového kapitálu a aktuální hodnotě investičních akcií podfondů WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
06.06.2017

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na účet podfondu WOOD & Company Czechoslovak High-Yield Realitní podfond

více
 
26.05.2017

Aktualizace statutu fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
12.04.2017

Aktualizace statutu fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
Další oznámení
 
 

FONDY WOOD & Co.

Fondy Credit Suisse

 
Printable logo