Oznámení o sloučení fondů

27.12.2010

Společnost WOOD & Company investiční společnost, a.s., se sídlem Palladium, náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, IČ 60192445, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 2206 (dále jen „ WOOD IS“)
oznamuje,
že dne 9. 12. 2010 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky, č. j.: 2010/10851/570, Sp/2010/982/571 ze dne 7. 12. 2010, jímž Česká národní banka (dále jen „ČNB“) uděluje povolení ke sloučení podílových fondů:
– WOOD & Company Money Czech Crown Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.,
a
– WOOD & Company Soft Click Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. (dále jen „slučované fondy“),
s přejímajícím podílovým fondem Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. (dále jen „přejímající fond“), obhospodařovaným společností Conseq investiční společnost, a.s. (dále jen „Conseq IS“).
Ke sloučení podílových fondů dojde uplynutím tří měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ČNB, tj. dne 9. 3. 2011 (dále jen „den sloučení“).
Ke dni sloučení se podílníci slučovaných fondů stanou podílníky přejímajícího fondu.
Ke dni sloučení podílových fondů se zrušují slučované fondy.
Ke dni sloučení bude určen směnný poměr pro výměnu podílových listů slučovaných fondů za podílové listy přejímajícího fondu. Směnný poměr u každého ze slučovaných fondů bude stanoven jako poměr mezi hodnotou vlastního kapitálu ve slučovaném fondu připadajícího na podílový list slučovaného fondu a hodnotou vlastního kapitálu v přejímajícím fondu připadajícího na podílový list přejímajícího fondu. Hodnota vlastního kapitálu připadajícího na podílový list u každého ze tří zúčastněných fondů bude určena na základě ocenění majetku a závazků fondu provedeného ke dni sloučení. Směnný poměr bude určen s přesností na 8 desetinných míst. Počet podílových listů přejímajícího fondu se vypočte jako součin počtu podílových listů slučovaného fondu a směnného poměru, přičemž výsledná hodnota počtu podílových listů se zaokrouhlí na celé kusy směrem dolů.
Do 4. 3. 2011 mohou podílníci slučovaných fondů požádat za podmínek stanovených statuty slučovaných fondů o zpětný odkup podílových listů slučovaných fondů; odkoupení podílových listů není spojeno s žádnou srážkou. WOOD IS vypořádá žádosti o zpětné odkupy podílových listů doručené v souladu se statuty slučovaných fondů nejpozději v pátek 4. 3. 2011 a žádosti o nákupy podílových listů doručené nejpozději v pondělí 7. 3. 2011, jelikož vydávání a zpětné odkupování podílových listů slučovaných fondů bude ukončeno 9. 3. 2011. Počínaje dnem sloučení bude možné za podmínek stanovených statutem přejímajícího fondu požádat o zpětný odkup podílových listů přejímajícího fondu získaných výměnou za podílové listy slučovaných fondů postupem dále uvedeným. Vydávání podílových listů přejímajícího fondu není tímto ve vztahu k podílníkům slučovaných fondů nijak omezeno a řídí se statutem přejímajícího fondu.
Podílové listy slučovaných fondů i podílové listy přejímajícího fondu jsou vydány v zaknihované podobě a jsou evidovány v samostatných evidencích, jejichž vedení zajišťuje obhospodařující investiční společnost. K výměně podílových listů slučovaných fondů za podílové listy přejímajícího fondu dojde ve shora uvedeném směnném poměru vypočteném ke dni sloučení během zpracování závěrky provozního dne přejímajícího fondu zpracovávané nejpozději za den předcházející rozhodnému dni určenému statutem přejímajícího fondu nejblíže následujícímu po dni sloučení, tj. nejpozději ke dni 14. 3. 2011. K výměně podílových listů není potřebná žádná součinnost ze strany podílníků slučovaných fondů; o výměně podílových listů budou podílníci informováni výpisem z majetkového účtu obsahujícím údaje o podílových listech přejímajícího fondu získaných výměnou.
Rozhodnutí České národní banky o povolení sloučení je uveřejněno na www.woodis.cz. Statut přejímajícího fondu, který se v souvislosti se sloučením nemění, lze získat:
– na www.conseq.cz
– v sídle Conseq IS, Burzovní palác, Rybná 682/14 110 05 Praha 1
– na www.woodis.cz
– v sídle WOOD IS, Palladium, náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1

Přiložené soubory:
Rozhodnutí CNB (PDF)
Statut Conseq dluhopisového fondu (PDF)

Oznámení

29.06.2017

Zveřejnění Dodatečné zprávy k výroční zprávě WOOD & Company investiční společnost, a.s. za rok 2016

více
 
20.06.2017

Údaje o aktuální hodnotě fondového kapitálu a aktuální hodnotě investičních akcií podfondů WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
06.06.2017

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na účet podfondu WOOD & Company Czechoslovak High-Yield Realitní podfond

více
 
26.05.2017

Aktualizace statutu fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
12.04.2017

Aktualizace statutu fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
Další oznámení
 
 

FONDY WOOD & Co.

Fondy Credit Suisse

 
Printable logo